ಸಾವಯವ

These Escherichia coli cells provide an example of a prokaryotic microorganism

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಕೂಟವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಾವದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದುರುವುದು.

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ


ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.