आइसलैंड

आइसलैंड यूरोपमहाद्वीपे पश्चिमदिशि विद्यमानः एक: लघु द्वीप: राष्‍ट्रं च अस्ति ।

Disambiguation

सम्बद्धाः लेखाः

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.